Golfstores privacyverklaring

1. Inleiding

Uw privacy en uw digitale zekerheid zijn belangrijk voor Golfstore Group Ekonomisk förening, org.nr. 769627-9244 (“Golfstore”). U moet zich altijd veilig kunnen voelen wanneer u persoonsgegevens aan Golfstore opgeeft. Golfstore is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt steeds contact opnemen met vragen over de verwerking van uw gegevens (zie onze contactgegevens onder punt 8). U bent niet verplicht persoonsgegevens aan ons te geven, behalve wanneer dit uit de wet volgt, maar als het niet gebeurt, kan dat betekenen dat wij geen overeenkomst met u kunnen sluiten, onze overeenkomsten niet volledig kunnen nakomen, geen nieuwsbrieven of aanbiedingen kunnen sturen enz.

Deze privacyverklaring (“de Privacyverklaring”) geldt vanaf 25 mei 2018 en is bedoeld om u te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens en over uw rechten in verband hiermee.

Persoonsgegevens zijn alle vormen van informatie die direct of indirect herleidbaar is tot een levende, natuurlijke persoon, bijvoorbeeld namen, adressen, telefoonnummers en IP-adressen. Alle informatie die we over u verzamelen, is gerelateerd aan onze bedrijfsactiviteiten. We gebruiken deze informatie voor niets anders.

Golfstore houdt zich altijd aan de geldende wetten inzake het verwerken van uw persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de privacywet en andere geldende wetten of verordeningen.

2. Verwerking van uw persoonsgegevens

2.1 Welke persoonsgegevens verzamelt Golfstore van u?

Golfstore verzamelt hoofdzakelijk de volgende persoonsgegevens wanneer u via onze website Golfstore.se contact opneemt: Voor het verzenden van nieuwsbrieven en voor het verwerken van cadeaubonnen die via het “Contactformulier” op de website worden besteld: zie punt 2.1 hieronder.

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bedrijfs- of huisadres

2.2. Wanneer en voor welke doeleinden verzamelen wij uw persoonsgegevens?

2.2.1 Bij deelname aan door Golfstore georganiseerde wedstrijden
Als u zich aanmeldt voor een van onze wedstrijden, verzamelen wij persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Dit stelt u in staat om deel te nemen en om eventuele prijzen in ontvangst te nemen (belangenafweging).

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang wedstrijd loopt en uiterlijk totdat Golfstore een winnaar heeft uitgeroepen.

2.2.2 Bij aankoop van cadeaubonnen bij Golfstore
Wanneer u via onze website een cadeaubon koopt, verzamelen we persoonsgegevens van u. Het gaat om uw voor- en achternaam, telefoonnummer, bedrijfs- of huisadres en e-mailadres. We verwerken uw persoonsgegevens om u in staat te stellen  uw cadeaubon te kopen en om het koopcontract dat we zijn aangegaan, na te komen toen u uw cadeaubon bij ons kocht (uitvoering van contract).

Uw persoonsgegevens worden 10 jaar bewaard met als doel dat Golfstore zich tegen eventuele juridische claims kan verdedigen.

2.2.3 Bij een aanvraag om nieuwsbrieven te ontvangen
Wanneer u de nieuwsbrief van Golfstore wilt ontvangen, vraagt Golfstore naar uw voor- en achternaam en uw e-mailadres. Dit doen we om de nieuwsbrieven volgens uw wensen te kunnen versturen.

Als u ervoor kiest om onze nieuwsbrief te ontvangen, geeft u uw actieve instemming aan het ontvangen van zulke nieuwsbrieven. Uw instemming is geheel vrijwillig.

Golfstore bewaart uw persoonsgegevens slechts zolang we uw toestemming daarvoor hebben. U kunt uw toestemming steeds intrekken door met behulp van de link in de voettekst van de nieuwsbrief uw abonnement op te zeggen of door contact op te nemen (zie contactgegevens onder punt 8).

2.2.4 Bij vragen over support, feedback, klachten of ander contact
Behalve in de onder de punten 2.2.1–2.2.2 vermelde gevallen kan Golfstore ook uw persoonsgegevens verzamelen wanneer u contact opneemt via het contactformulier op onze website. Het gaat dan om uw voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres en de reden waarom u contact opneemt. Dit doen we om u met uw vraag te helpen en uw belangen zo goed mogelijk te behartigen (belangenafweging).

Deze gegevens blijven bij ons opgeslagen gedurende de behandeling van uw zaak. We kunnen ze echter langer bewaren als het gaat om een juridische claim tegen ons. Dan moeten we uw gegevens bewaren om ons tegen zo’n claim te kunnen verdedigen.

2.3 Belangrijke onderdelen

De gegevens onder de punten 2.2.1 en 2.2.4 worden door Golfstore verwerkt omdat we, na rijp beraad, van mening zijn dat het voor uiteenlopende marketingdoeleinden en voor het geven van support en informatie in ons belang is om reclame te kunnen maken en om u support te kunnen bieden zodat u onze website zo goed mogelijk kunt gebruiken. We moeten u behulpzaam kunnen zijn als u contact opneemt en deze verwerking is in het belang van ons allebei om uw zaak te kunnen behandelen. We willen ook uw persoonsgegevens verwerken om diensten aan te bieden en te administreren, bijvoorbeeld als u aan een van onze wedstrijden deelneemt. Met het oog op wat hier is aangegeven, is Golfstore van oordeel dat ons belang om uw persoonsgegevens te verwerken zwaarder weegt dan uw belang om deze niet te laten verwerken.

U kunt echter wel steeds bezwaar maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens die gebeurt op basis van een belangenafweging. Golfstore is in dat geval verplicht om de verwerking stop te zetten Als er geen andere wettelijke basis voor de verwerking van toepassing is.

3. Hoe delen we de informatie met andere bedrijven?

We delen uw informatie met een aantal samenwerkingspartners om u de diensten te kunnen bieden die nodig zijn wanneer u meldt geïnteresseerd te zijn. Zo krijgt bijvoorbeeld APSIS (nieuwsbriefprogramma/systeem) toegang tot de informatie, zodat Golfstore nieuwsbrieven kan versturen.

Golfstore maakt gebruik van een aantal database- en programmaleveranciers om zo makkelijk mogelijk met u te kunnen communiceren. Wij gaan altijd een geheimhoudingsovereenkomst met deze externe partijen aan en houden ons aan de wettelijke eisen voor de overdracht van persoonsgegevens en voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Op die manier is de veiligheid en geheimhouding van uw persoonsgegevens gewaarborgd.

4. Overdracht aan andere landen

APSIS
Golfstore draagt uw persoonsgegevens niet over aan een land buiten de EU of de EER.

5. Uw rechten

Wij zijn verplicht om uitsluitend persoonsgegevens te verwerken die correct, relevant en noodzakelijk zijn voor onze doeleinden en u heeft het recht om dit te controleren. Golfstore is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens volgens de geldende wetgeving worden verwerkt.

Golfstore zal op uw verzoek of op eigen initiatief gegevens die onjuist, onvolledig of misleidend blijken te zijn, rechtzetten, wissen of aanvullen.

Als u van uw rechten gebruik wilt maken, kunt u contact met ons op opnemen. Onze contactgegevens vindt u onder punt 8. U heeft de volgende rechten:

5.1. Toegang krijgen tot uw persoonsgegevens

Wij zullen op uw verzoek zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van uw verzoek tot inzage in uw gegevens, informatie verstrekken over de persoonsgegevens die wij van u verwerken.

Dit betekent dat u het recht heeft om via een schriftelijke, ondergetekende aanvraag, kosteloos een uittreksel uit het register op te vragen om te zien welke persoonsgegevens wij van u hebben, met welke doeleinden ze worden bewaard en aan welke ontvangers ze zijn doorgegeven of zullen worden doorgegeven. U heeft eveneens het recht om in het uittreksel informatie te verkrijgen over de herkomst van de persoonsgegevens als deze niet van u zijn verkregen, over het voorkomen van geautomatiseerde besluitvorming (met inbegrip van profilering) en over de periode waarin de gegevens worden bewaard of de criteria die worden toegepast om deze periode vast te stellen.

U heeft bovendien recht op een kopie van de persoonsgegevens die worden verwerkt.

5.2. Rechtzetting van uw persoonsgegevens eisen

Wij zullen op uw verzoek zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van uw verzoek tot rechtzetting van uw gegevens, de onjuiste of onvolledige gegevens die we van u verwerken, rechtzetten.

5.3. Verwijdering van uw persoonsgegevens eisen

Wij zullen op uw verzoek zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van uw verzoek tot verwijdering, uw persoonsgegevens verwijderen als deze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld.

Het kan gebeuren dat wij uw persoonsgegevens niet onmiddellijk kunnen of mogen verwijderen. We zullen dan de verwerking voor andere doeleinden stopzetten en u informeren over de wettelijke basis en het relevante doel om met verwerking door te gaan.

5.4. Beperking van verwerking eisen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten markeren zodat ze alleen voor beperkte doeleinden mogen worden verwerkt. U kunt deze beperking onder meer eisen als u vindt dat uw gegevens onjuist zijn en u zoals hierboven aangegeven om rechtzetting heeft gevraagd. In afwachting dat uw gegevens worden gecontroleerd, wordt de verwerking ervan beperkt.

Golfstore zal u op de hoogte brengen als uit het onderzoek blijkt dat de verwerking moet worden beperkt. We zullen ervoor zorgen dat de nodige rechtzettingen of de verwijdering van gegevens en de beperking van de verwerking van gegevens eveneens gebeurt bij de bedrijven waaraan Golfstore uw persoonsgegevens heeft doorgegeven (zie punt 5 hierboven).

5.5. Dataportabiliteit eisen

U heeft het recht om, onder bepaalde voorwaarden, uw persoonsgegevens op te vragen en in een gestructureerd, algemeen gangbaar en machineleesbaar formaat aan een andere gegevensverantwoordelijke over te dragen.

5.6. Bezwaar maken tegen verwerking van persoonsgegevens die op basis van een belangenafweging gebeurt

U kunt bezwaar maken tegen verwerking als deze op een belangenafweging is gebaseerd. Als u bezwaar maakt tegen zulke verwerking, gaan wij alleen door met de verwerking als er gegronde redenen zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen. In dat geval zullen we u over deze redenen informeren.

5.7. Eisen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing stopzetten

U heeft steeds het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing door te mailen naare-mailadres  info@golfstore.se. Wanneer wij uw bezwaar hebben ontvangen, houden we op met de verwerking van uw persoonsgegevens voor zulke marketingdoeleinden.

5.8. Bij de Autoriteit Persoonsgegevens klagen over onze verwerking van uw persoonsgegevens en de naleving van de wet

U heeft het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerking van uw persoonsgegevens te klagen als u vindt dat we de Privacyverklaring overtreden, uw rechten niet nakomen of op andere wijze in strijd met de wet handelen.

N.B. De Zweedse tegenhanger Datainspektionen verandert per 25 mei 2018 van naam in Integritetsskyddsmyndigheten.

6. Veiligheid

U moet zich altijd veilig kunnen voelen wanneer u uw persoonsgegevens aan ons geeft. Golfstore heeft daarom de benodigde veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens tegen ongeoorloofde toegang, verandering en verwijdering te beschermen, en heeft zich ervan vergewist dat leveranciers van technische diensten een doeltreffend en hoog technisch veiligheidsniveau aanhouden voor de technische infrastructuur waarin uw persoonsgegevens worden verwerkt. Voorbeelden van veiligheidsbevorderende maatregelen zijn het gebruik van versleutelde verbindingen, toegangsbeheer, antivirus en firewalls, het invoeren en onderhouden van een doelmatig beleid met heldere richtlijnen, en het plaatsen van fysieke beveiliging in de vorm van brand- en waterweringen.

Het is belangrijk voor ons dat de informatie over onze klanten beveiligd is. Hoewel wij de nodige voorzorgsmaatregelen voor gegevensbescherming nemen, is geen enkele maatregel volledig veilig en daarom kunnen we de veiligheid van uw persoonsgegevens niet 100% garanderen.

Mochten wij de controle over privacygevoelige persoonsgegevens verliezen, bijvoorbeeld uw burgerservicenummer, zullen we u zo snel mogelijk op de hoogte brengen en uiterlijk binnen 72 uur nadat we het incident hebben ontdekt.

7. Wijzigingen in de Privacyverklaring

Soms kunnen we onze Privacyverklaring wijzigen. Als we aanzienlijke wijzigingen aanbrengen, sturen we u een duidelijk bericht afhankelijk van wat in de gegeven omstandigheden aangewezen is, bv. door u een e-mail of sms te sturen of door een pop-up met informatie te laten verschijnen voordat u toegang krijgt tot de website van Golfstore. In bepaalde gevallen zullen we u vooraf inlichten, waarbij uw verdere gebruik van de website nadat de wijzigingen zijn aangebracht, als goedkeuring van de wijzigingen geldt. Daarom verzoeken we u vriendelijk om zulke berichten aandachtig te lezen.

Als u de website niet meer wilt gebruiken of als u niet wilt dat we uw persoonsgegevens in ons register blijven verwerken in overeenstemming met de nieuwe versie van de Privacyverklaring, kunt u ons dit laten weten. Dan verwijderen we uw persoonsgegevens binnen 30 dagen na ontvangst van uw bericht. We kunnen uw gegevens echter niet verwijderen als er juridische redenen zijn om met de verwerking door te gaan. In dat geval zullen we u over deze redenen informeren.

8. Contactgegevens

Dank u dat u onze Privacyverklaring heeft gelezen. Als u vragen heeft, kunt u steeds contact met ons opnemen.

Gegevensverantwoordelijke
Golfstore Group Ekonomisk förening

Adres
Kompanigatan 29 B
235 29 Vellinge, Zweden

Telefoon
+46(0)40-429500

E-post
info@golfstore.se